Den nålfria
lösningen för
insulinbehandling

Visitors from

En huddjup
introduktion

InsuJet är en nålfri injektionsanordning för insulinbehandling.

Re-usable

Jet-injection drug administration

En huddjup
introduktion

InsuJet är en nålfri injektionsanordning för insulinbehandling.

5000 x Återanvändbar

4-50 IU

Needle Injection

Nålen sticker hål på huden och den injicerade vätskan blir kvar runt nålens öppning.

Nålfri injektion

Den jet-injicerade vätskan penetrerar huden och sprider sig så att den lätt absorberas.

Vilket insulin som helst

Vem som helst

"My InsuJet gör insulininjektioner smärtfria och bekymmersfria."

"My InsuJet gör insulininjektioner smärtfria och bekymmersfria."

Fakta 01

Du kan använda InsuJetTM med nästan vilket insulin som helst.

Hellen använder InsuJetTM V5

Läs mer >

Säker

InsuJet™ ökar arbets- och hemsäkerheten genom att ta bort behovet av nålar. Inga fler stickskador och inget mer (biofarligt) nålavfall.

Effektiv

Insulin som injiceras med InsuJet™ verkar snabbare och bättre. Vanligt insulin liknar dyrare snabbverkande insulin. Du sparar pengar och tid när du schemalägger injektioner.

Låg kostnad

Insulinbehandling kan vara dyrt. InsuJet™ minskar den kostnaden till mindre än hälften. Samtidigt som du sparar besväret och kostnaderna som kommer med kassering av säkerhetssprutor.08

Hållbar

Säker insamling och kassering av vassa nålar och insulinpennor för engångsbruk är kostsamt för både användaren och planeten. En InsuJet™-användare minskar slöseriet med mer än 1000 nålar per år. 09

What people say about InsuJet

Diabetiker
Typ 1 & 2

Se alla >
Fakta 02

De flesta InsuJet-användare
rekommenderar att andra använder det.

Säker. Återanvändbar.
Ej påträngande.

Den bärbara InsuJetTM V5 är idealisk för självinjektion. InsuJetTM-paketet innehåller den återanvändbara injektorn, en robust bärväska, en bruksanvisning och ett garantikort. Förutom injektorn kommer du att behöva återanvändbara InsuJetTM-munstycken, 3 ml eller 10 ml adaptrar för ditt insulin och din föreskrivna typ av insulin för att börja använda systemet. Munstycken och adaptrar säljs separat.

InsuJet V5
En närmare titt

Watch the video

Comfort Ring

Komfortringen kan som tillval användas för att minska munstyckets tryck på relativt mjuka eller känsliga administreringsområden.

InsuJet™ munstycke

Munstycket håller insulinet. En liten öppning möjliggör en nålfri jetinjektion. Munstycket ska bytas ut efter 56 injektioner, eller efter två veckor, beroende på vad som kommer först.

Munstyckslås

Före administrering, se till att munstyckslåsbrytaren pekar på det låsta läget. Detta indikerar att munstycket är säkrat.

Dosjustering

Vind in injektorn för att ta in insulin i munstycket. Genom att vrida i riktningen '+' eller '-' kan du antingen öka eller minska måldosen.

Dosering

Display för antalet enheter som tas in i munstycket. Detta kan justeras genom att vrida på Dosjusteringen.

Säkerhetslås

Skjut den röda säkerhetsspärren åt sidan och håll den där för att låsa upp säkerhetsfrigöringssystemet. Enheten kommer nu att injicera när den trycks mot med önskat administrationsområde.

InsuJet™ Nozzle

The nozzle holds the insulin. A tiny hole allows for a needle-free jet injection. The nozzle should be replaced after 56 injections, or after two weeks, whichever comes first.

Comfort Ring

The Comfort Ring can be optionally used to reduce the pressure of the Nozzle on relatively soft or sensitive areas of administration.

Nozzle lock

Before administration, ensure that the Nozzle Lock Switch points to the locked position. This indicates that the Nozzle is secured.

Dosage adjustment

Twist the adjustment to take in insulin into the nozzle. Turn the device in the '+' or '-' direction to increase or decrease the dosage you wish to inject.

Dosage

Display for notch and number of units taken into the Nozzle. This can be adjusted by twisting the Dosage adjustment.

Safety lock

Slide the red safety catch to the side and hold it there to unlock the injection system. The device will now inject when the nozzle makes contact with your desired administration area.

The InsuJet™ needle-free insulin injection system does not include insulin.

Nålfobi är på riktigt.
Nålfria fördelar också.

Snabbare absorption

Insulin som injiceras med InsuJet™ absorberas bättre och verkar snabbare.

Precision & Säkerhet

Ingen nål betyder inga nålrelaterade skador. InsuJet™ möjliggör säker administrering av insulin, vilket eliminerar risken för incidenter med nålstick.

Hushållsavfall

Inga (förorenade) nålar som kan utgöra en biologisk fara. Kassera använt InsuJet™-material i vanligt hushållsavfall. Säkert och enkelt.

Vad läkare
säger om InsuJet

Fakta03

40 % av InsuJetTM-användarna rapporterade att de använde mindre insulin.

Unik säkerhetsmekanism

Läs mer >

Nålsticksskador kan orsakas av osäkra procedurer, svåra arbetsförhållanden och osäkra enheter. InsuJetTM kan hjälpa till att förhindra nålsticksskador för medicinsk personal.

I Tyskland hade i genomsnitt 50,3 % (n = 492/978) av alla nålsticksskador kunnat undvikas genom användning av säkerhetsanordningar, medan endast 15,2 % kunde ha förhindrats genom organisatoriska åtgärder. I en studie hade 31,5 % (n = 503/1598) av de deltagande vårdpersonalen ådragit sig minst en nålsticksskada under de senaste tolv månaderna. Andelen underrapportering var cirka 75 %. Efter införandet av säkerhetsanordningar rapporterade 91,8 % av vårdpersonalen att de var nöjda med nålsticksskyddet och 83,4 % trodde att säkerhetsanordningar skulle öka säkerheten i arbetsmiljön.

Yrkesmässig exponering för blod är ett vanligt problem bland vårdpersonal.

Introduktionen av Needle-free är en av de viktigaste utgångspunkterna för att undvika nålsticksskador, och acceptansen bland vårdpersonal är hög.

Ytterligare mål för förebyggande åtgärder, såsom utbildning i säkra arbetsrutiner, är nödvändiga för att förbättra säkra arbetsförhållanden***.

InsuJet™ är lämplig för de flesta diabetiker som behöver insulinbehandling, och detta inkluderar både typ 1- och typ 2-diabetes. Kliniska studier har utförts med liknande resultat på både typ 1 och 2 patienter. Det fanns inga tecken på att jetinjektorn fungerade annorlunda hos patienter med typ 1- och typ 2-diabetes.

Observera att det rekommenderas att involvera din diabetesvårdsspecialist om du överväger att använda InsuJet™-enheten.

För mer information besök våra partnersidor.

Lämplighet för lekmannaanvändare: 

81 % av användarna har inga problem under första gången de används. Och de återstående andra har små eller inga problem efter att ha konsulterat bruksanvisningen.

96 % av de tillfrågade i en användarundersökning tyckte att InsuJet™ var trevlig, användarvänlig och en effektiv metod för insulinadministration, och över 78 % skulle rekommendera InsuJet™-systemen till andra.

I undersökningen rapporterade 70 % av användarna att de märkte snabbare insulinabsorption.

Eftersom det finns många försäkringsleverantörer, rekommenderas det att du kontrollerar direkt med din försäkringsleverantör om din försäkring täcker insulinadministrationssystemet InsuJet™.

Om din försäkringsleverantör behöver mer information om InsuJet, vänligen kontakta oss, så kan vi dela relevant information med dig eller direkt med din försäkringsgivare.

Kontakta oss >

See more medical research documentation >

Förstå
InsuJetTM

Uppdrag

Vi är en katalysator för forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa biovetenskapliga produkter för att vårda och bota det globala samhället.

Syn

Vi anser att varje individ bör ha möjlighet att få vård som är respektfull, säker och stärkande.

40+

InsuJetTM Countries

InsuJetTM V5

InsuJetTM Injector V5 är toppen av vårt företag. Vi är stolta över att kunna informera dig om att efterfrågan aldrig har varit högre och vårt engagemang för att ge dig det bästa orubbligt.

Ta reda på mer >

Kom igång med det nålfria insulininjektionssystemet.

ISO 13485

CE-certifierad

TGA

Hälsa Kanada

NHS omfattas

Ansvarsfriskrivningar:

01. Kompatibla insulintyper: Människor och djur; Snabbverkande insuliner (bolus); Snabbverkande insulinanaloger; Vanligt humant insulin; Basala insuliner; Medelverkande, vanligen: NPH/isofan; Långverkande, vanligen: Glargine, detemir, degludec; Förblandningar (t.ex. 30/70).

  02. I en användarundersökning svarade 78 % av de tillfrågade att de skulle rekommendera InsuJet™ till andra.

  03. I en användarundersökning svarade 40 % av de tillfrågade att de märkte att de använde mindre insulin.

  04. Nålfri jetinjektion av snabbverkande insulin förbättrar tidig postprandial glukoskontroll hos patienter med diabetes. Diabetesvård, oktober 2013.

  05. Body mass index och effektiviteten av nålfri jetinjektion för administrering av snabbverkande insulinanaloger, en post hoc-analys. Diabetes, fetma och metabolism, juli 2012.

  06. Förbättrad farmakokinetisk och farmakodynamisk profil av snabbverkande insulin med hjälp av nålfri Jet Injection Technology. Diabetesvård, augusti 2011

  07. En pilotstudie för att undersöka tolerabiliteten och enhetspreferensen vid typ 1-diabetes av insulin separat administrerat av InsuJet™ jämfört med subkutan injektion. Diabetes Technology & Therapeutics, 2014.

  08. Se kostnadsanalys för medicinsk karta - Nordamerika, 2022 tillgänglig på partnersidan.

  09. Beräknat på 4 injektioner om dagen med en injektionsnål. 4 injektioner om dagen, varje dag på året, ger upp till 1 460 nålar per år sparade från användning.

  *. InsuJet™ är kalibrerad för U-100 insuliner

  **. Nålmätare 26-27 används vanligtvis för subkutana injektioner och är cirka 0,40 - 0,45 mm i diameter. Mynningen på InsuJet™-munstycket är cirka 0,15 mm i diameter, vilket är mycket mindre än konventionella nålmätare som används för subkutana insulininjektioner.

  ***. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov PMID:18820853