Dasar bayaran balik

Untuk produk yang layak, anda mempunyai sehingga 14 hari kalendar dari masa anda menerima item anda untuk memulakan pemulangan.

Waranti terhad

Sistem suntikan tanpa jarum lnsuJet™ dijamin oleh European Pharma Group BV. Bukan oleh peniaga dari mana ia dibeli, kepada pembeli pelanggan asal terhadap penggunaan bahan yang rosak dan mutu kerja yang rosak untuk tempoh satu (1) tahun dari tarikh pembelian kecuali seperti yang diperuntukkan di bawah.
Jika sebarang kecacatan sedemikian muncul dalam masa ini, European Pharma Group BV, pada pendapatnya, akan membaiki atau menggantikan produk tersebut. Untuk melayakkan diri mendapat waranti, produk tersebut hendaklah dipulangkan kepada peniaga, dengan invois asal dan kad waranti yang lengkap, dalam masa tiga puluh (30) hari selepas tarikh penemuan kecacatan yang dikatakan.
Kewajipan European Pharma Group BV di bawah jaminan ini terhad kepada pembaikan atau penggantian produk untuk mana-mana peranti lnsuJet™ yang terbukti rosak dalam tempoh jaminan.
European Pharma Group BV tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dakwaan pelanggaran waranti yang, hasil daripada pemeriksaan European Pharma Group BV, European Pharma Group BV secara munasabah menentukan timbul daripada sebab yang tidak dilindungi oleh waranti ini.
Waranti ini tidak akan terpakai kepada mana-mana produk yang telah digunakan dengan melanggar arahan tentang penggunaan produk atau kepada mana-mana produk yang telah diabaikan, diubah, disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan selain daripada yang mana ia telah dihasilkan.
Waranti ini tidak terpakai kepada sebarang kerosakan atau kecacatan yang disebabkan oleh pembaikan yang tidak dibenarkan atau penggunaan bahagian yang tidak dibenarkan. Tiada jaminan ekspres tambahan diberikan. European Pharma Group BV menafikan semua waranti nyata yang tidak dinyatakan dalam waranti terhad ini.
Sebarang waranti tersirat, termasuk jaminan kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, dengan ini dihadkan selama satu (1) tahun dari tarikh pembelian. Remedi yang dinyatakan dalam waranti ini adalah satu-satunya remedi yang tersedia kepada mana-mana orang kerana melanggar waranti.
European Pharma Group BV tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang untuk sebarang kerosakan sampingan, berbangkit atau khas sama ada perubatan atau sebaliknya, yang berlaku berkaitan dengan penggunaan sistem lnsuJet™, sama ada tuntutan untuk ganti rugi tersebut adalah menurut kontrak , tort, kecuaian atau teori lain.